BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1189TCT/PCCS
V/v: sử dụng hóa đơn tự in

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2005

Kính gửi:

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng
(25 Hoàng Văn Thái – Quận Liên Chiểu TP Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 70/ĐKĐN , ngày 22/3/2005 của Trung tâmđăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng về việc đăng ký lưu hành hóa đơn tự in của ngànhđăng kiểm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số: 4247 TCT/AC ngày 01/12/2003về việc đăng ký sử dụng hóa đơn tự in cho toàn ngành Đăng kiểm Việt Nam theocông văn nêu trên thì Cục đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm in hóa đơn, cấpphát cho các đơn vị trực thuộc trên toàn quốc để sử dụng (Chi cục đăng kiểm,trung tâm đăng kiểm, Ban đăng kiểm, Trạm đăng kiểm); các đơn vị trực thuộc nhậnhóa đơn từ Cục đăng kiểm Việt Nam phải đóng dấu tên, địa chỉ, mã số thuế củađơn vị mình vào hóa đơn và đăng ký với Cục Thuế địa phương nơi đơn vị đóng trụ sởtrước khi sử dụng.

Tổng cục Thuế thông báo để trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ĐàNẵng và Cục Thuế thành phố Đà Nẵng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố TW
- Lưu: VP(HC), PCCS(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương