BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 119/BXD-HĐXD
V/v: Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ TKKT công trình Cung triển lãm Quy hoạch xây dựng Quốc gia.

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng NhàQuốc hội và Hội trường Ba đình (mới).

Bộ xây dựng đã nhận Tờ trình số 24/BQLDA-TTr ngày 14/01/2009của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba đình (mới)đề nghị phê duyệt nhiệm vụ, phương án khảo sát địa kỹ thuật phục vụ thiết kế kỹthuật công trình Cung triển lãm Quy hoạch xây dựng Quốc gia kèm theo các hồ sơliên quan.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát địa kỹ thuật phục vụ thiết kếkỹ thuật công trình Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia do Tổng công ty tư vấnXây dựng Việt Nam lập kèm theo Tờ trình số 24/BQLDA-TTr ngày 14/01/2009 của BanQuản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba đình (mới).

2. Chấp thuận phương án khảo sát địa kỹ thuật phục vụ thiếtkế kỹ thuật công trình Cung triển lãm Quy hoạch Quốc gia do Tổng công ty tư vấnXây dựng Việt Nam lập kèm theo Tờ trình số 24/BQLDA-TTr ngày 14/01/2009 của BanQuản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba đình (mới) bao gồm:Định vị điểm thăm dò, khoan thăm dò và lấy mẫu, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn,thí nghiệm mẫu đất, thí nghiệm mẫu nước dưới đất, lập báo cáo kết quả khảo sátđịa kỹ thuật.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trườngBa đình (mới) căn cứ ý kiến trên để triển khai các công việc tiếp theo phù hợpcác quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- GS.TSKH. Nguyễn Văn Liên (để b/c);
- Lưu: VP, HĐXD, KHTK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang