BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/BXD-VLXD
V/v: hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tưvà Thương mại Linh Thành

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1434/UBND ngày12/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình và báo cáo số 30/LT-QBJSC ngày 02/12/2012của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành về việc báo cáo tình hìnhthực hiện và đề nghị gia hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vétkhơi thông luồng lạch tại khu vựccửa sông Gianh,xã Quảng Phúc và xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình của Công ty cổphần Đầu tư và Thương mại Linh Thành. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 11/7/2013 Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1418/BXD-VLXD thốngnhất để Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành làm thủ tục xuất khẩucát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét khơi thông luồng lạch tại khu vựccửa sông Gianh, xã Quảng Phúc và xã Thanh Trạch,huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, trong khoảng thời gian từ ngày 11/7/2013 đếnngày 31/12/2013.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Bình và Công ty cổ phần Đầutư và Thương mại Linh Thành, Công ty đã gặp một số khó khăn trong quá trìnhthực hiện dự án nạo vét, nên đến ngày 31/12/2013 chưa thể thực hiện xuất khẩucát nhiễm mặn với khối lượng 690.000 m3 (Sáu trăm chín mươi nghìnmét khối)đã thống nhất tại văn bản số 1418/BXD-VLXD ngày 11/7/2013.

Trên cơ sở kết quả báo cáo và kiến nghị tiếp tục được thựchiện xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét của UBND tỉnh Quảng Bìnhvà Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành, đồng thời nhằm giải quyếtyêu cầu cấp bách thông luồng cửa sông Gianh đểtàu thuyền của ngư dân ra vào tránh trú bão an toàn trong mùa mưa lũ và đảm bảoquá trình thực hiện dự án không bị gián đoạn, Bộ Xây dựng thống nhất gia hạn đểCông ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành làm thủ tục xuất khẩu cát nhiễmmặn tận thu từ Dự án trên với khối lượng 690.000 m3 (Sáu trăm chínmươi nghìn mét khối) (khối lượng đã hướng dẫn tại văn bản số 1418/BXD-VLXD ngày 11/7/2013), trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 30/6/2014. Căn cứvào tình hình triển khai thực tế của Công ty, sự giám sát và đề xuất của BộGiao thông vận tải và UBND Tỉnh Quảng Bình, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến bằng vănbản về khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án để xuất khẩu trong thời giantiếp theo sau ngày 30/6/2014.

Trước khi tiến hành nạo vét, Công ty cổ phần Đầu tư vàThương mại Linh Thành phải đăng ký khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn theo đúngquy định của Luật khoáng sản (phân vùng khu vực, trình tự nạo vét, công suấtnạo vét, vị trí và có tọa độ nạo vét….) và hoàn tất các thủ tục và tuân thủtheo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình tiến hành thực hiện dựán, Công ty phải thực hiện đúng các phương án nạo vét được cơ quan chức năngcủa Bộ Giao thông vận tải, Tỉnh Quảng Bình chấp thuận.

Trong quá trình xuất khẩu cát nhiễm mặn, Công ty cổ phần Đầutư và Thương mại Linh Thành phải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuấtkhẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-B XD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Côngty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành có trách nhiệm báo cáo Bộ Giao thôngvận tải, UBND tỉnh Quảng Bình và Bộ Xây dựng về khối lượng và tình hình xuấtkhẩu cát nhiễm mặn 3 tháng/01 lần và gửi về trước ngày 25 của tháng báo cáo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về xuất khẩu cátnhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét khu vực cửa sôngGianh, xã Quảng Phúc và xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bìnhcủa Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND tỉnh Quảng Bình;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình;
- L­u: VT, VLXD.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam