TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 119/CT-TTHT
V/v: thời điểm lập hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 4A Vincom Center, 72 Lê Tháng Tôn, Q.1
Mã số thuế: 0310074234

Trả lời văn bản số FXV -2014 ngày 19/12/2014 của Công ty về thời điểm lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 8Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giátrị gia tăng (GTGT):

“Đối với bán hàng hoá làthời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua,không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”.

Căn cứ Khoản 2a Điều 16Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về ngày lậphóa đơn đối với hàng xuất khẩu:

“a) Tiêu thức “Ngày thángnăm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối vớibán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoácho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

….”

Căn cứ Khoản 2 Điều 5Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếthu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định thời điểm xác định doanh thu để tính thunhập chịu thuế được xác định như sau:

“ Đối với hoạt động bánhàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho ngườimua ”.

Trường hợp Công ty trìnhbày có bán máy photocopy cho khách hàng, máy được bàn giao cho khách hàng vàongày 12/11/2014 thì thời điểm lập hóa đơn xác định doanh thu tính thuế GTGT,tính thuế TNDN là thời điểm chuyển giao quyền sử dụng máy photocopy cho kháchhàng (ngày 12/11/2014).

Cục Thuế TP thông báoCông ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luậtđã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- P.KT số 2;
- Lưu (TTHT, VT).
4273 – 32331/14 mt

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga