BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 119/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế nhập khẩu hàng biếu tặng trong triển lãm

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2005

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Tổng cục Hải quan đang thụ lý hồ sơxin miễn thuế nhập khẩu của Công ty giao nhận kho vận ngoại thương Sagawa ĐạiViệt - Chi nhánh Hà Nội về việc: xin giải quyết miễn thuế hàng cho tặng tạitriển lãm quốc tế lần thứ 2 về công nghệ đóng tàu, hàng hải và vận tải năm2004, nhập khẩu theo tờ khai số 14/NTX /NK/TL/BHN ngày 19/02/2004 tại Chi cụcHải quan Bắc Hà Nội. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở giải quyết miễn thuếhàng quà biếu, tặng đúng quy định tại Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung; Thông tưsố 28 TC/TCT ngày 17/7/1992 của Bộ Tài chính quy định định mức miễn thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu và chế độ quản lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu là quàbiếu, quà tặng; và theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 6124TCHQ/GSQL ngày 06/12/2002 về việc: xử lý miễn thuế hàng quà biếu, tặng: yêu cầuCục Hải quan Hà Nội kiểm tra lại hồ sơ gốc lô hàng nhập khẩu Công ty giao nhậnkho vận ngoại thương Sagawa Đại Việt - Chi nhánh Hà Nội xin miễn thuế hàng chotặng tại triển lãm quốc tế lần thứ 2 về công nghệ đóng tàu, hàng hải và vận tảinăm 2004 và báo cáo về Tổng cục Hải quan giá tính thuế từng mặt hàng nhập khẩuvà tổng trị giá tính thuế lô hàng quà biếu tặng của đơn vị tham dự triển lãmliên quan theo quy định hiện hành tại thời điểm nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hảiquan thành phố Hà Nội biết và thực hiện đúng nội dung yêu cầu trước ngày16/01/2004.

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ Tổng cục;
- Lưu VP, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An