TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/TXNK-QLN
V/v Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH XNK thiết bị công nghệ điện tử hàng hải viễn thông Hoàng Tùng.
(66A Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 27/CV-HT ngày 12/1/2012của Công ty TNHH XNK thiết bị công nghệ điện tử hàng hải viễn thông Hoàng Tùng vềviệc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Căn cứ kết quả tra cứu số liệu trênhệ thống KT559 ngày 03/2/2012 tại Tổng cục Hải quan thì Công ty TNHH XNK thiếtbị công nghệ điện tử hàng hải viễn thông Hoàng Tùng, MST: 0400370647 còn nợ cáckhoản sau:

- Nợ phạt chậm nộp thuế của tờ khaisố 307/NKD ngày 28/10/2011 (số tiền 17.569 đồng) tại Chi cục Hải quan quốc tếTân Sơn Nhất - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh).

- Nợ lệ phí hải quan tờ khai số 2667/NKD ngày 12/11/2011; tờ khai số 3046/NKD ngày 20/12/2011; tờ khai số 164/NKD ngày 17/1/2012 (tổng số tiền 60.000 đồng) tại Chi cục Hải quan cửa khẩuCảng Đà Nẵng KVII - Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

- Nợ thuế XNK tờ khai số 164/NKD ngày 17/1/2012 (số tiền 23.491.060 đồng) tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng ĐàNẵng KVII - Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Tổng số tiền còn nợ là 23.568.629đồng. Đề nghị Công ty khẩn trương nộp số tiền nêu trên vào ngân sách nhà nước.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quanthông báo để Công ty TNHH XNK thiết bị công nghệ điện tử hàng hải viễn thôngHoàng Tùng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,QLN(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng