BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Thanh khoản loại hình GC, SXXK trên hệ thống
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số Hiệp hội, Công ty và một số ý kiến của Cục Hải quan tỉnh, thành phố liên quan đến việc thực hiện thanh khoản đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu trên hệ thống. Để giải quyết vướng mắc này. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau;
1. Về vướng mắc liên quan đến xử lý số liệu chênh lệch lớn hơn hoặc nhỏ hơn số liệu trên hệ thống thông quan điện tử đối với loại hình gia công, NSXXK:
- Căn cứ quy định tại Điều 22, Điều 23 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại mục 2 phần II, phần III Quy trình ban hành kèm theo quyết định số 988/QĐ-TCHQ ngày 28/3/2014 của Tổng cục Hải quan, khi doanh nghiệp khai báo, truyền số liệu đầy đủ nội dung theo đúng các tiêu chí và khuôn dạng chuẩn thì cơ quan hải quan sẽ thực hiện việc tiếp nhận. Trường hợp qua kiểm tra, đối chiếu xác định số liệu yêu cầu thanh khoản của người khai hải quan không phù hợp (giữa số liệu trên hồ sơ giấy và số liệu trên hệ thống) hoặc có chênh lệch với dữ liệu trên hệ thống thì yêu cầu người khai hải quan giải trình làm rõ và/hoặc khai bổ sung, sửa đổi để xử lý phần chênh lệch và xử lý theo quy định.
- Giao Cục Công nghệ thông tin và Thống kê làm đầu mối xử lý các vướng mắc liên quan đến hệ thống; nâng cấp, hiệu chỉnh hệ thống để đảm bảo thực hiện các chức năng:
(1) Cho phép tiếp nhận, xử lý và đưa ra kết quả chấp nhận, từ chối số liệu khi doanh nghiệp gửi đến theo nội dung điểm 1 nêu trên;
(2) Cho phép điều chỉnh để tất toán số liệu trên hệ thống đối vớicác trường hợp sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và/hoặc đã được Chi cục trưởng phê duyệt chấp nhận cho điều chỉnh, tất toán số liệu theo hướng dẫn tại Quyết định 988/QĐ-TCHQ;
(3) Lưu lịch sử trên hệ thống liên quan đến việc cho phép điều chỉnh số liệu, thông tin;
(4) Hướng dẫn sử dụng các chức năng trên hệ thống.

>> Xem thêm:  Thu hồi đất được sử dụng trước năm 1993 ? Điệu kiện để được đền bù khi bị thu hồi đất ?

2. Về vướng mắc khi thanh khoản trên hệ thống liên quan đến thiếu thông tin xác nhận “Hàng qua khu vực giám sát” trên hệ thống: Tổngcục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện nghiêm công văn số 7723/TCHQ-VNACCS ngày 24/6/2014. Trước mắt, để thuận lợi cho việc thanh khoản trên hệ thống, Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ thanh khoản kiểm tra thông tin xác nhận "Hàng qua khu vực giám sát" trên hồ sơ giấy, đối chiếu thông tin trên hệ thống, vận đơn, chứng từ vận chuyển xác định hàng hóa đã xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh (nếu có) để trình Chi cục trưởng chấp nhận thông tin “Hàng qua khu vực giám sát” phục vụ việc thanh khoản. Trường hợp trên hồ sơ giấy không có ngày xác nhận “Hàng qua khu vực giám sát” thì lấy ngày thông quan trên hệ thống để cập nhật thông tin vào hệ thống thanh khoản.
3. Đối với những lỗi phát sinh do chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống V4 sang hệ thống V5 dẫn đến việc không chạy thanh khoản được trên hệ thống, đề nghị Cục Công nghệ thông tin, bộ phận Công nghệ thông tin của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các đơn vị phát triển phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp tìm nguyên nhân để xử lý triệt để, tránh vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.
4. Đối với trường hợp phát sinh vướng mắc xác định không thể thực hiện thanh khoản được trên hệ thống thì tiến hành thanh khoản thủ công và cập nhật kết quả vào hệ thống.
Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc phát sinh kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý, Cục Công nghệ thông tin) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT(để thực hiện);
- Cục KTSTQ (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

>> Xem thêm:  Việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp ?