BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1191/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 08/HQCT-NV ngày 06/02/2013 của Cục Hảiquan tỉnh Cần Thơ về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Sau khi có kết quả xác minh, điều tra đối với 05 bộ hồ sơnhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển nêu tại công văn số 08/HQCT-NV dẫn trên theo các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan và có ý kiến bằng vănbản của Cục Điều tra chống buôn lậu về kết quả điều tra, xác minh, nếu đủ điềukiện nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương thìđề nghị Cục Hải quan thành phố Cần Thơ căn cứ quy định hiện hành để thực hiệncấp giấy phép nhập khẩu xe ôtô đối với trường hợp của bà Trương Thị Thủy Tiên,ông Nguyễn Vạn Thọ và ông Lê Hoàng Oanh; điều chỉnh giấy phép nhập khẩu xe ôtôđối với trường hợp của ông Chu Thế Việt và bà Phạm Thị Thủy.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quanthành phố Cần Thơ được biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức