BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1191/TCT-CS
V/v vướng mắc về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Cụcthuế tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 510/CT-TTHTngày 31/01/2013 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị Tổng cục Thuế cho thực hiệnviệc hạch toán chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanhnghiệp đối với khoản tiền doanh nghiệp xây dựng đường. Về vấn đề này, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1.a, Điều 6, Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về các khoản chikhông được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

"Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đếnhoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp".

Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên thì việc doanhnghiệp thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường do Nhà nước quản lý không đủ điềukiện để hạch toán chi phí hợp lý của doanh nghiệp.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Đồng Nai căn cứ các quy địnhtại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên và tình hình thực tế của đơn vị đểhướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Tổng cục Thuếthông báo để Cục thuế tỉnh Đồng Nai được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường