TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1191/TCT-TS
V/v: Chính sách miễn, giảm thuế nhà, đất đối với bệnh binh

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Bình

Trả lời công văn số 107/CT-THDT ngày 22/02/2006 của Cục thuế tỉnh Quảng Bình vướng mắc về chính sách miễn, giảm thuế nhà đất đối với bệnh binh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 8 nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Thuế nhà, đất và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh về thuế nhà, đất quy định:

“Tạm miễn thuế đất đối với các trường hợp sau đây:

…………

Đất ở của gia đình thương binh loại 1/4, 2/4 và gia đình liệt sĩ được hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước, đất xây nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách xã hội. Những đối tượng này chỉ được miễn thuế đối với một nơi ở với diện tích không được quá mức Chính phủ quy định” và Điều 9 quy định: “Đối tượng nộp thuế đất gặp khó khăn do bị thiên tai, tai nạn bất ngờ không có khả năng nộp thuế thì được xét miễn thuế hoặc giảm thuế.

Ủy ban nhân dân huyện, quận và cấp tương đương là cơ quan có thẩm quyền quyết định việc miễn thuế, giảm thuế đất theo đề nghị của Chi Cục trưởng Chi cục thuế”.

Do đó, khi xem xét miễn thuế đất ở chỉ xem xét miễn đối với gia đình thương binh loại 1/4, 2/4 và gia đình liệt sĩ được hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước, đất xây nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách xã hội. Trường hợp đối tượng nộp thuế nhà, đất là bệnh binh (được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cấp Giấy chứng nhận bệnh binh) nếu hoàn cảnh kinh tế gia đình gặp khó khăn do bị thiên tai, tai nạn bất ngờ không có khả năng nộp thuế thì được xét miễn thuế hoặc giảm thuế theo quy định.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Quảng Bình giải thích cho các bệnh binh ở huyện Bố Trạch là thuế nhà, đất và học phí là hai chính sách khác nhau nên đối tượng miễn giảm không thể đồng nhất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Quảng Bình biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương