VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1191/VPCP-KGVX
V/v sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

Kínhgửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội (tại văn bản số 245/LĐTBXH-LĐTL ngày 27 tháng 01 năm2014) và báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạoxây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, PhóThủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cơ bản dự thảo Tờtrình và Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạoxây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộicó văn bản gửi Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Bíthư trước ngày 25 tháng 02 năm 2014.

2. Về đề xuất ban hành Nghị địnhquy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đại diện người sử dụng laođộng các cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện ý kiến chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4690/VPCP-KGVX ngày 11 tháng 6 năm 2013 củaVăn phòng Chính phủ về việc cần làm rõ căn cứ pháp luật và thực tiễn, dự kiếnnội dung chính của văn bản và đề xuất ban hành văn bản theo đúng quy định tại Nghịđịnh số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiếtvà biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. Về cơ chế, chính sách phát triểnnhà ở, các công trình công cộng cho người lao động trong các khu công nghiệp,khu chế xuất: thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khukinh tế, Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửađổi, bổ sung Nghị định số 29/2008/NĐ-CP và Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20tháng 11 năm 2013 của Chính phủ phát triển nhà ở xã hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTCP; các Vụ: TH, V.III, KTN, PL; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định