VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1191/VPCP-KTN
V/v thăm dò, khai thác quặng sắt tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (công văn số 2272/CNT-KHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Công Thương (côngvăn số 11340/BCT-CNNg ngày 27 tháng 11 năm 2008), Tài nguyên và Môi trường(công văn số 4803/BTNMT-VP ngày 28 tháng 11 năm 2008), Ủy ban nhân dân tỉnh YênBái (công văn số 2549/UBND-TNMT ngày 28 tháng 11 năm 2008) về việc thăm dò,khai thác quặng sắt tại các xã Minh An, Nghĩa Tâm, Thượng Bằng La, huyện VănChấn, tỉnh Yên Bái, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Việc thăm dò, khai thác quặng sắt tại các xã Minh An,Nghĩa Tâm, Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái thực hiện theo ý kiếnchỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5997/VPCP-KTN ngày 12 tháng 9năm 2008 của Văn phòng Chính phủ.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp với Tập đoàn côngnghiệp tàu thủy Việt Nam chỉ đạo Công ty cổ phần thép Cửu Long – Vinashin:

a) Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy luyện gang – thép CửuLong Vinashin tại Khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái.

b) Hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp đã được các cơ quanNhà nước có thẩm quyền cấp phép thăm dò, khai thác quặng sắt trên địa bàn tỉnhYên Bái trong việc đầu tư khai thác, cung cấp nguyên liệu quặng sắt cho Nhà máyluyện gang – thép Cửu Long Vinashin tại Khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tập đoàn công nghiệptàu thủy Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Cục Địa chất và Khoáng sản VN;
- VPCP, BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ ĐB, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý