BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11915/BCT-QLCT
V/v áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số mặt hàng thép không gỉ cán nguội nhập khẩu vào Việt Nam

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Bộ Tài chính

Ngày 25 tháng 12 năm 2013, Bộ CôngThương đã ban hành Quyết định số 9990/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chốngbán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩuvào Việt Nam từ 4 nước/vùng lãnh thổ, gồm: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộnghòa Indonesia, Malaysia và lãnh thổ Đài Loan. Chi tiết về hàng hóa, đối tượngchịu thuế và thời hạn áp dụng được nêu trong Quyết định và Thông báo gửi kèmtheo công văn này.

Để triển khai việc thu, nộp thuếđược thuận lợi, kịp thời và thống nhất, Bộ Công Thương xin làm rõ như sau:

Mức thuế chống bán phá giá tạm thờiáp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ 4 nước/vùng lãnh thổ nêu trên là mức thuếchống bán phá giá tạm thời áp dụng đối với nhà sản xuất tại 4 nước/vùng lãnhthổ được xác định trong Quyết định. Do đó, hàng hóa nhập khẩu phải có nhãn mácrõ ràng, trong đó ghi rõ quy cách sản phẩm và tên nhà sản xuất.

Cụ thể như sau:

Đối với Cộng hòa Nhân dânTrung Hoa

(i) Trong trường hợp hàng hóa xuấtkhẩu từ các nhà sản xuất có mức thuế chống bán phá giá riêng trong Quyết địnhthì áp mức thuế riêng đó, cụ thể:

- Công ty Lianzhong Stainless SteelCorporation (LISCO): mức thuế tạm thời là 6,99%;

- Công ty Fujian SoutheastStainless Steel Co., Ltd.(FSSS): mức thuế tạm thời là 6,45%.

(ii) Trong trường hợp hàng hóa xuấtkhẩu từ các nhà sản xuất không có mức thuế riêng, mức thuế chống bán phá giá ápdụng là mức thuế của các nhà sản xuất khác: mức thuế tạm thời là 6,68%.

(iii) Trong trường hợp hàng hóaxuất khẩu từ các doanh nghiệp không phải là nhà sản xuất (chẳng hạn như công tythương mại), cụ thể:

- Nếu doanh nghiệp xuất khẩu khôngcó mức thuế riêng nhưng nhà sản xuất hàng hóa có mức thuế riêng thì mức thuế ápdụng sẽ là mức thuế của nhà sản xuất theo khai báo của doanh nghiệp xuất khẩu;

- Nếu doanh nghiệp xuất khẩu khôngcó mức thuế riêng và nhà sản xuất hàng hóa được doanh nghiệp xuất khẩu khai báokhông có mức thuế riêng thì áp dụng mức thuế của các nhà sản xuất khác: mứcthuế tạm thời là 6,68%.

Đối với Cộng hòa Indonesia

(i) Trong trường hợp hàng hóa xuấtkhẩu từ các nhà sản xuất có mức thuế chống bán phá giá riêng trong Quyết địnhthì áp mức thuế riêng đó, cụ thể:

- Công ty PT Jindal StainlessIndonesia: mức thuế tạm thời là 12,03%.

(ii) Trong trường hợp hàng hóa xuấtkhẩu từ các nhà sản xuất không có mức thuế riêng, mức thuế chống bán phá giá ápdụng là mức thuế của các nhà sản xuất khác: mức thuế tạm thời là 12,03%.

(iii) Trong trường hợp hàng hóaxuất khẩu từ các doanh nghiệp không phải là nhà sản xuất (chẳng hạn như công tythương mại), cụ thể:

- Nếu doanh nghiệp xuất khẩu khôngcó mức thuế riêng nhưng nhà sản xuất hàng hóa có mức thuế riêng thì mức thuế ápdụng sẽ là mức thuế của nhà sản xuất theo khai báo của doanh nghiệp xuất khẩu;

- Nếu doanh nghiệp xuất khẩu khôngcó mức thuế riêng và nhà sản xuất hàng hóa được doanh nghiệp xuất khẩu khai báokhông có mức thuế riêng thì áp dụng mức thuế của các nhà sản xuất khác: mứcthuế tạm thời là 12,03%.

Đối với Malaysia

(i) Trong trường hợp hàng hóa xuấtkhẩu từ các nhà sản xuất có mức thuế chống bán phá giá riêng trong Quyết địnhthì áp mức thuế riêng đó, cụ thể:

- Công ty Bahru Stainless Sdn.Bhd.: mức thuế tạm thời là 14,38%.

(ii) Trong trường hợp hàng hóa xuấtkhẩu từ các nhà sản xuất không có mức thuế riêng, mức thuế chống bán phá giá ápdụng là mức thuế của các nhà sản xuất khác: mức thuế tạm thời là 14,38%.

(iii) Trong trường hợp hàng hóaxuất khẩu từ các doanh nghiệp không phải là nhà sản xuất (chẳng hạn như công tythương mại), cụ thể:

- Nếu doanh nghiệp xuất khẩu khôngcó mức thuế riêng nhưng nhà sản xuất hàng hóa có mức thuế riêng thì mức thuế ápdụng sẽ là mức thuế của nhà sản xuất theo khai báo của doanh nghiệp xuất khẩu;

- Nếu doanh nghiệp xuất khẩu khôngcó mức thuế riêng và nhà sản xuất hàng hóa được doanh nghiệp xuất khẩu khai báokhông có mức thuế riêng thì áp dụng mức thuế của các nhà sản xuất khác: mứcthuế tạm thời là 14,38%.

Đối với lãnh thổ Đài Loan

(i) Trong trường hợp hàng hóa xuấtkhẩu từ các nhà sản xuất có mức thuế chống bán phá giá riêng trong Quyết địnhthì áp mức thuế riêng đó; cụ thể:

- Công ty Yieh United SteelCorporation (YUSCO): mức thuế tạm thời là 13,23%;

- Công ty Yuan Long Stainless SteelCorp. (YLSS): mức thuế tạm thời là 30,73%.

(ii) Trong trường hợp hàng hóa xuấtkhẩu từ các nhà sản xuất không có mức thuế riêng, mức thuế chống bán phá giá ápdụng là mức thuế của các nhà sản xuất khác 13,23%.

(iii) Trong trường hợp hàng hóaxuất khẩu từ các doanh nghiệp không phải là nhà sản xuất (chẳng hạn như công tythương mại), cụ thể:

- Nếu doanh nghiệp xuất khẩu khôngcó mức thuế riêng nhưng nhà sản xuất hàng hóa có mức thuế riêng thì mức thuế ápdụng sẽ là mức thuế của nhà sản xuất theo khai báo của doanh nghiệp xuất khẩu;

- Nếu doanh nghiệp xuất khẩu khôngcó mức thuế riêng và nhà sản xuất hàng hóa được doanh nghiệp xuất khẩu khai báokhông có mức thuế riêng thì áp dụng mức thuế của các nhà sản xuất khác: mứcthuế tạm thời là 13,23%.

Trên cơ sở các thông tin cụ thể vềviệc áp dụng biện pháp thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩmthép không gỉ cán nguội nêu trên, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạothực hiện Quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời theo quy địnhcủa pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Lê Dương Quang;
- Tổng Cục Hải quan;
- Các Vụ: KV1, CNNg;
- Cục XNK;
- Lưu: VT, QLCT (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh