BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------

Số: 1192/TCT-CS

V/v: hướng dẫn thực hiện Quyết định 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được Phiếu chuyển hồ sơ số 9795/PC-CT-TTHT ngày 15/12/2010 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ của Công ty Quản Lý Kinh Doanh Nhà TP Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn thực hiện Quyết định 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ, về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Về chính sách thuế GTGT áp dụng đối với hoạt động cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Căn cứ quy định tại điểm 5 Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT- BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng: Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Nhà nước bán cho người đang thuê thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định tại điểm 3 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT- BTC nêu trên: Trường hợp cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

- Về cơ chế hướng dẫn việc thu và quản lý, sử dụng tiền thu về cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Quyết định 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước quy định:

"Bộ Xây dựng có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu và quản lý, sử dụng tiền thu về cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo nguyên tắc đảm bảo kinh phí cho công tác quản lý, duy tu, sửa chữa nhằm duy trì chất lượng quỹ nhà ở cho thuê .

Bộ Xây dựng là đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giải quyết các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định 17/2008/QĐ-TTg."

>> Xem thêm:  Những giấy tờ cần thiết trong hợp đồng mua bán đất ? Mức thuế phải nộp khi mua bán đất đai ?

Theo đó, trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ nêu trên có khó khăn vướng mắc, đề nghị Cục thuế hướng dẫn Công ty quản lý kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh liên hệ với Bộ Xây dựng để được giải quyết vướng mắc.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục thuế biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?