BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1192/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với giao dịch giữa Công ty TNHH thép KYOEI Steel Việt Nam và Công ty TNHH cán thép Tam Điệp

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Ninh Bình;
- Công ty TNHH thép KYOEI Steel Việt Nam;
- Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 180113 ngày17/1/2013 của Công ty TNHH thép Kyoei Steel Việt Nam, công văn số 0312/CV-CTngày 03/12/2012 và công văn số 1012/CV-CT ngày 10/12/2012 của Công ty TNHH Cánthép Tam Điệp hỏi về thuế GTGT đối với giao dịch chuyển nhượng dự án Nhà máycán thép của Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp và Công ty TNHH thép KYOEI SteelViệt Nam. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 31/8/2012 Tổng cục Thuế đã có công văn số 3152/TCT-CS gửi Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình (công văn có gửiCục thuế tỉnh Ninh Bình). Tiếp theo công văn nêu trên, sau khi xin ý kiến cácVụ thuộc Bộ Tài chính và sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có côngvăn số 4290/TCT-CS ngày 30/11/2012 gửi Cục thuế tỉnh Ninh Bình, Công ty TNHHthép KYOEI Steel Việt Nam và Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp trả lời về thuếGTGT đối với giao dịch giữa Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp và Công ty TNHH thépKYOEI Steel Việt Nam.

Như vậy, các vướng mắc về chính sách đã được Bộ Tàichính, Tổng cục Thuế trả lời. Vấn đề quan trọng là việc thực hiện hợp đồng cũngnhư xác định rõ bản chất của việc giao dịch giữa hai đơn vị. Giao dịch này phátsinh không chỉ liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế GTGT mà cả thuế TNDN, cầnphải thu thập, phân tích, xử lý các thông tin liên quan.

Do đó nội dung này thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơquan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp. Đề nghị Cục thuế Ninh Bình căn cứchức năng, nhiệm vụ được giao để xử lý theo đúng quy định của Luật Quản lý thuếvà pháp luật có liên quan.

Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp và Công ty TNHH thépKYOEI Steel Việt Nam có trách nhiệm cung cấp thông tin cũng như chấp hành, hợptác chặt chẽ với cơ quan thuế trên địa bàn để thực hiện đúng quy định của phápluật Việt Nam.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục thuế tỉnh Ninh Bình,Công ty TNHH thép KYOEI Steel Việt Nam, Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân