BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1192TCHQ/KTTT
V/v: vướng mắc chứng từ thanh khoản

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2005

Kính gửi: CụcHải quan Thừa Thiên Huế

Trảlời công văn số 88/CHQTTH-NV ngày 24/02/2005 của Cục Hải quan Thừa Thiên Huế vềvướng mắc trong quá trình thanh khoản nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu củaCông ty Thương mại Tổng hợp TT-Huế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

-Căn cứ Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 3/8/2004 hướng dẫn thi hành thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu và Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tàichính, thì:

Đốivới trường hợp nhập nguyên liệu SXXK, khi doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm cóhình thức thanh toán thực tế khác với hình thức thanh toán đã thỏa thuận tronghợp đồng; doanh nghiệp không có phụ lục hợp đồng phản ánh việc thay đổi hìnhthức thanh toán này thì chứng từ thanh toán không được chấp nhận là chứng từhợp lệ để xem xét hoàn thuế hoặc không thu thuế nguyên liệu nhập khẩu để SXXK.

- Đềnghị Cục Hải quan TT-Huế hướng dẫn Công ty thương mại Tổng hợp TT-Huế cung cấphợp đồng nhập khẩu, văn bản giải trình rõ lý do thay đổi hình thức thanh toánvà các chứng từ liên quan để Tổng cục Hải quan xem xét xử lý cụ thể.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thừa Thiên Huế được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Lưu VP (2), KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An