BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------------------
V/v: Triển khai thực hiện hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan có liên quan triển khai một số nội dung sau:
1. Tổ chức tuyên truyền và phổ biến Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg nêu trên đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn, trong đó, cần tập trung tuyên truyền và phổ biến về mức hỗ trợ và đối tượng được hỗ trợ học nghề; trình tự thủ tục để thực hiện hỗ trợ học nghề; quyền vàtrách nhiệm của người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, cơ sở dạy nghề trong việc hỗ trợ học nghề.
2. Tổ chức rà soát, đánh giá các cơ sở dạy nghề trên địa bàn để tổ chức đào tạo nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương và nhu cầu của người thất nghiệp.
3. Tổ chức tư vấn, nắm nhu cầu học nghề của người lao động ngay từ khi người lao động đến đăng ký thất nghiệp, cung cấp đầy đủ các thông tin về cơ sở dạy nghề, nghề đào tạo, thời gian đào tạo và mức chi phí đào tạo cho người thất nghiệp.
4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trung tâm Giới thiệu việc làm thực hiện đúng mức hỗ trợ, thời gian và phương thức hỗ trợ theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg nêu trên.
5. Đẩy mạnh việc tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người thất nghiệp sau khi kết thúc khóa học nghề.
Trong quá trình thực hiện có những vướng mắc phát sinh, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (thông qua Cục Việc làm)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để phối hợp thực hiện);
- Sở LĐTBXH tỉnh, TP (để biết và thực hiện);
- TTGTVL (để thực hiện);
- Lưu: VT, VL.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa

>> Xem thêm:  Mua đất bằng giấy viết tay nhưng đã bị mất giấy tờ mua bán ? Mua đất chỉ thỏa thuận qua lời nói ?

>> Xem thêm:  Việt kiều ở Úc muốn mua đất nông nghiệp để chăn nuôi ?