BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1193/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục NK xe ô tô

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thời gian qua, Tổng cục Hải quannhận được một số vướng mắc liên quan đến thủ tục nhập khẩu xe ô tô, cụ thể tạimột số Cục Hải quan địa phương không chấp nhập Purchase Order (PO) như mộtchứng từ tương đương hợp đồng khi doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hải quan;hoặc yêu cầu doanh nghiệp phải nộp hợp đồng mà doanh nghiệp đã ký với hãng xe ởnước ngoài cho từng chiếc xe nhập khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan hướngdẫn như sau:

1. Căn cứ điểm c, khoản 2 Điều 7Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết mộtsố điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan thìhồ sơ hải quan gồm có:"Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc giấy tờ có giátrị pháp lý tương đương hợp đồng (bản sao); hóa đơn thương mại (bản chính); vậntải đơn (bản copy chính);"

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giáhải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì:"Hợp đồng mua bánhàng hóa: là thỏa thuận mua bán hàng hóa được xác lập bằng văn bản hoặc cáchình thức có giá trị tương đương văn bản bao gồm điện báo, telex, fax, thôngđiệp dữ liệu."

Do vậy, trường hợp doanh nghiệp nộpPO cho cơ quan hải quan thể hiện được các điều khoản của một bản hợp đồng muabán hàng hóa (tên của bên bán, bên mua; tên hàng; số lượng; đơn giá; thời gian,điều kiện giao hàng được quy định theo Incoterms; điều kiện thanh toán…), đủlàm cơ sở cho cơ quan hải quan xác định được chính sách quản lý hàng hóa xuấtnhập khẩu, chính sách thuế của hàng hóa thì cơ quan hải quan chấp nhận như mộtchứng từ tương đương hợp đồng để làm thủ tục hải quan.

2. Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh,thành phố chỉ đạo các đơn vị hải quan trực thuộc hướng dẫn người khai hải quannộp/ xuất trình cho cơ quan hải quan chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan nhập khẩuxe ô tô theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày15/12/2005 của Chính phủ; Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính; Điều 8 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tàichính; Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011 của Bộ Công Thương và các vănbản pháp luật hiện hành.

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp giấychỉ định hoặc giấy ủy quyền là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của chính hãng sảnxuất, kinh doanh loại ô tô đó hoặc hợp đồng đại lý của chính hãng sản xuất,kinh doanh loại ô tô đó đã được cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nướcngoài hợp pháp hóa lãnh sự (theo quy định tại Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày12/5/2011 của Bộ Công Thương) (gọi tắt là hợp đồng đại lý) cho lô hàng xe ô tônhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu thì khi doanh nghiệp làm thủ tục nhậpkhẩu lô hàng tiếp theo tại cùng Chi cục Hải quan cửa khẩu, cơ quan hải quanhướng dẫn doanh nghiệp nộp/ xuất trình PO trong bộ hồ sơ hải quan để làm thủtục nhập khẩu hàng hóa, không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp hợp đồng đại lý nêutrên.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hảiquan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK; Vụ PC (TCHQ);
- Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam;
(Sofitel Plaza Hà Nội, Số 1 Thanh Niên, Ba Đình, Tp. Hà Nội)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh