B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 11936/BGDĐT-CSVCTBĐCTE
V/v Thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Kính gi: y ban nhân dân cáctnh, th ành phtrcthucTrung ương

Qua kiểm tra kết quả một năm thực hiệnĐề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008 của Thủ tướng Chính phủ ở mộtsố tỉnh (Lào Cai, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Bình Thuận, ĐăkLăk, Tây Ninh, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cà Mau) cho thấy: Việc triển khai thực hiệnĐề án của một số tỉnh, thành phố chưa đúng với sự chỉ đạo của Thủ tướng Chínhphủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để khắc phục các hạn chế hiện nay vàđẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin lưu ý một số điểmcụ thể như sau:

1. Ban Chỉ đạo Đề án của các địa phương(tỉnh, huyện) cần nghiên cứu, quán triệt đúng và đầy đủ nội dung Quyết định số20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫncủa Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 2096/BGDĐT-KHTC ngày 14-3-2008 và côngvăn số 7602/BGDĐT- CSVCTBĐCTE ngày 20-8-2008) để vận dụng trong việc chỉ đạo,tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

2. Đề án Kiên cố hóa trường, lớp họcvà nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 đưc phê duyệt theo mục tiêu danh mc c thể đã ghi trong Quyếtđịnh s 20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008 ca Th tưng Cnh ph.

Lưu ý:

a)Đ án Kiên c a trưng, lp hc và nhà công v giáo viên theo Quyếtđịnh s 20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008 ca Th tưng Cnh ph không đu xây dựng thêm các phòng hc đ đáp ng quy mô phát trin ca các trưng;

b) Đi vi nhà công v cho giáo viên: Chỉ đu tư xây dng các xã ng sâu, vùng xa, ng đặc biệt khó khăn (thuc các tnh miền i phía Bc, các huyệnmiền núi các tỉnh miền Trung, các tnh Tây Nguyên), các xã nhiều đng bào dân tcở đồng bng sông Cu Long mt s đa phương khác.

Vì vậy các địa phương phi thc hiện theo đúng danh mc đã báo cáo viChính ph và B Giáo dc và Đào to cui năm 2007, đảm bo đúng mc tiêu vàđi tưng của Đ án đã đưc Th tưng Chính ph p duyt.

Vic điu chnh danh mc đầu y dựng ch thực hin đối vi các d áncósự lng gp vi các Chương trình, d án khác,dođiu chnh v quy hoạchmng lưi trường hc trên đa bàn, do điu chnh v địa gii hành chính (tnh,huyện, ) nhưng phi đm bo đúng mc tiêu và đi tượng của Đ án.

3. Vphân bvốn và gii ngân ngun vn trái phiếu Chính ph :

Uỷban nhân dân các tỉnh, thành phố cần xem xét, đảm bảo phân bổ vốn đúng mục tiêu,đối tượng theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008, Quyết định số 68/2008/QĐ-TTg ngày 28-5-2008 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Giáodục và Đào tạo ghi tại điểm 4 công văn số 2096/BGDĐT-KHTC ngày 14-3-2008, khôngđược sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ để xây dựng các hạng mụckhác ngoài mục tiêu của Đề án; Và chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ vớicác nhà thầu, đơn vị tư vấn, cơ quan quản lý cấp phát vốn, kịp thời làm các thủtục nghiệm thu, tạm ứng, thanh toán vốn và giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chínhphủ hỗ trợ, không để đọng vốn ở Kho bạc Nhà nước.

4.Về việc vận dụng thiết kế mẫu và đơn giá xây dựng:

Cácđaphương áp dụng các mẫuthiếtkế trườnghc, phònghcđã banhành thc hin trong giai đon 1 và mẫu nhà công v giáo viên do B Xây dngmi ban hành; Đồng thi vn dụng các tài liu v tiêu chun, quy phm xây dngnhà và hưng dẫn áp dụng thiết kế mẫu phc v Đ án Kiên c a trưng, lphcca BXây dngticôngvăn s24 /BXD-KHCNngày 07-3-2008(đã phbiến ti Hi ngh tập hun v Đ án trong tháng 5 tháng 6-2008), đ ch đng trong việc vn dụng và điu chỉnh thiết kế đáp ứng các yêu cầu ca Đ án phùhp vi điu kin đặc thù ca đa pơng.

Trong khi lp d án và thiết kế, các đa phương cn quán trit yêu cầu caĐán là: Các công trìnhtrưng hc, nhà công v giáo viên phải được xây dng kiên c, bn vững và theo đơn giá xây dng hin hành ca đa phương; Các cp cóthẩm quyền phêduyt cần phêduyệt tng d án, làm căn c đ huy động vn bt vn đu tư, lựa chn nhà thu; Không đưc tính giá xây dng phòng hc theosut đu tư gim cp công trình.

5. Về báo cáo tình hình thực hiện Đềán: Các địa phương cần báo cáo nghiêm túc, kịp thời và chính xác số liệu và tìnhhình thực hiện Đề án theo quy định tại Quyết định số 20/2008/Q Đ-TTg ngày 01-02-2008của Thủ tướng Chính phủ và công văn 9415/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 8-10-2008 của BộGiáo dục và Đào tạo.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, Ban, ngành liên quan và các thành phốtrực thuộc tỉnh, các huyện báo cáo tiến độ thực hiện Đề án và giao Sở Giáo dụcvà Đào tạo tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo định kỳ.

Trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Đề án Kiên cố hóatrường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 trên địa bàn.

Xin gửi lời chào trân trọng và lời chúcnăm mới tới Quý Ủy ban.

i nhận:
- Như kính gửi;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban Văn hóa giáo dục TN, TN và NĐ của QH;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Đoàn Đại biểu QH của các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, XD (để phối hợp chỉ đạo);
- Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Cục CSVCTBĐCTE.

KT. B TRƯNG
TH TRƯNG
Phm Vũ Luận