TỔNG CỤC THUẾCỤC THU TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11937/CT -TTHTV/v: thuế giá trị gia tăng

ThànhphốHồChí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Kuehne+Nagel
Địa chỉ: MB Sunny Tower, 259 Trần Hưng Đạo, P.C
ô Giang, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0312658789

Trả lời văn bản số 211015/GTGT ngày 21/10/2015 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT); CụcThuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

+ Tại Khoản 1 Điều 9 quy định thuế suất 0%:

“Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

b)Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

…”

+ Tại Khoản 2.b Điều 9 quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu:

“- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc trong khu phi thuế quan;

-Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

Riêng đối với dịch vụ sửa chữa tàu bay, tàu biển cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, để được áp dụng thuế suất 0%, ngoài các điều kiện về hợp đồng và chứng từ thanh toán nêu trên, tàu bay, tàu biển đưa vào Việt Nam phải làm thủ tục nhập khẩu, khi sửa chữa xong thì phải làm thủ tục xuất khẩu.”

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.”

Căn cứ Công văn số 4488/TCT-CS ngày 14/10/2014 của Tổng cục Thuế về thuế GTGT;

Căn cứ quy định nêu trên:

Trường hợp Công ty cung cấp các dịch vụ giao nhận hàng hóa (hàng xuất từ Việt Nam đi và hàng nhập vào Việt Nam) cho tổ chức Kuehne+Nagel ở nước ngoài, các dịch vụ này được thực hiện và tiêu dùng tại Việt Nam (Đối với hàng xuất: Dịch vụ giao hàng tại cảng hoặc sân bay Việt Nam. Đối với hàng nhập: Dịch vụ chuyển hàng tại cảng hoặc sân bay đến ở Việt Nam) thì không được xác định là dịch vụ xuất khẩu phải áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:-Như trên;
-
P.KT2;
-
P.PC;
-
Lưu (TTHT, VT).

KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần
Thị Lệ Nga