BỘ XÂY DỰNG
---------------------
V/v: thành lập Công ty TNHH công trình xây dựng Kumwha Việt Nam.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2011

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4860/SKHĐT-ĐKĐT ngày 28/6/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến cho dự án thành lập Công ty TNHH công trình xây dựng Kumwha Việt Nam. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Mục tiêu đầu tư thành lập Công ty TNHH công trình xây dựng Kumwha Việt Nam 100% vốn nước ngoài để cung cấp dịch vụ thi công xây dựng công trình nhà cao tầng, công trình kỹ thuật dân dụng; lắp đặt hoàn thiện công trình thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.
2. Chủ đầu tư là Kumwha Construction Co., Ltd được thành lập theo pháp luật Hàn Quốc có chức năng kinh doanh phù hợp với mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp xin thành lập tại Việt Nam. Các tài liệu pháp lý của chủ đầu tư đã được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định.
3. Hoạt động xây dựng là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, khi hoạt động xây dựng doanh nghiệp phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định của pháp luật về xây dựng. Do vậy, nếu được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị quý Sở gửi văn bản cho cơ quan nhà nước quản lý về xây dựng tại địa phương được biết để theo dõi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu VP, HĐXD (VQT – 03).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Bùi Phạm Khánh