BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1194/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quannhận được công văn số 147/CCT-KTr ngày 17/1/2014 của Chi cục Thuế Huyện Sóc Sơnvề việc thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hóa đơn củaCông ty TNHH thương mại và tổng hợp Thắng Quý mã số thuế: 0105249185 (đính kèmcông văn); Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh,thành phố kiểm tra, xử lý các việc liên quan theo quy định của pháp luật.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quanthông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang