THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1194/TTg-KTN
V/v: tháo gỡ khó khăn trong khai thác đá phục vụ thi công đường Hồ Chí Minh và dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Giao thông vận tải;
-
y ban nhân dân tỉnh các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai.

Xét đề nghị của BộTài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2871/BTNMT-ĐCKS ngày 08 tháng 7 năm 2014 về việc tháo gỡ khó khăn trong khai thác đá đ phục vụ thi công đường Hồ Chí Minhđoạn qua Tây Nguyên và dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Cn Thơ, Th tướng Chính phú có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố khẩn trương chỉ đạo rà soát, kiểm tra và giải quyết theo thm quyền việc cấp, gia hạn, điều chỉnhcông suất khai thác khoáng sản làm vậtliệu xây dựng thông thường để giải quyết nguồn cung cấp vật liệu bo đảm tiến độ cho dự án đường Hồ Chí Minh qua khu vực TâyNguyên và dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ, cụ th như sau:

a) Cho phép gia hạn thời gian khai thác đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014 đối với các giấy phép khai thác đá làm vật liệuxây dựng thông thường đã cấp phép theoquy định của Luật khoáng sản năm 2005nhưng chưa được thăm dò, phê duyệt trữ lượng, đã hết hạn; đng thời chỉ đạo, hướng dẫndoanh nghiệp khn trương thămdò nâng cấp trong phạm vi được cấp phép khai thác,trình phê duyệt trữ lượng và cấp phép khai thác theo quy định của Luật khoáng sản năm 2010.

b) Hướng dẫn doanh nghiệp lập, phê duyệt dự án đầu tư nâng công suất làm cơ sở điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và lập hồ sơ để xem xét, điều chỉnh công suất đối với các giấy phép khai thác đá làm vật liệu xây dựngthông thường đã cấp, đang cònthời hạn, nhu cầu nâng công suất khaithác.

c) Việc cấp phép khai thác mới thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiệnhành.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốcó trách nhiệm chỉ đạo giám sát chặt ch hoạt động khai thác các mỏ vật liệuxây dựng thông thường bảo đảm chỉ cung cấp vật liệu cho dự án đường Hồ Chí Minh và dự án ci tạo, mở rộng Quốc lộ 1 nêu trên, đồngthời bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ cảnh quan, môi trường và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm về tàichính theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, V.IIl;
-
Lưu: VT, KTN (3b). Hop

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải