VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1194/VPCP-KTN
V/v một số cơ chế triển khai thực hiện Dự án thành phần QG-HN07 và QG-HN04 thuộc Dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Đại học Quốc gia Hà Nội.

Về đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 3027/BXD-KHTC ngày 25tháng 12 năm 2015), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 846/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 03 tháng 02 năm 2016), Tài chính (Công vănsố 1397/BTC-ĐT ngày 26 tháng 01 năm 2016) và Đại học Quốc gia Hà Nội(Công văn số 67/ĐHQGHN-XD ngày 15 tháng 01 năm 2016) về một số cơ chếtriển khai thực hiện Dự án thành phần QG-HN07 và QG-HN04 thuộc Dự án đầutư xây dựng ĐH Quốc gia Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến nhưsau:

- Đồng ý với đề nghị của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh tiến độ thựchiện Dự án Trung tâm giáo dục quốc phòng (QG-HN04) được thực hiện từ năm2016-2020.

- Bộ Xây dựng thống nhất với Đại học quốc gia Hà Nội lựa chọn cáchạng mục công trình thiết yếu nhất của Dự án Trường Đại học Khoa học tựnhiên (QG-HN07) trong giai đoạn 2016-2020. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩmđịnh, cân đối vốn báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, tổ chức biết, phối hợpthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng CP, Phó TTg Vũ Đức Đam;
- Các Bộ: TC, GD&ĐT;
- VPCP: BTCN, các Phó CN: Nguyễn Kh
c Định,Nguyễn Cao Lục; Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT,các Vụ: KTTH, KGVX, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định