BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11946/BCT-KHCN
V/v chứng nhận sản phẩm có chứng chỉ chất lượng để thông quan

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Chi nhánh Công ty Cổ phần EVERPIA Việt Nam

Trả lời công văn số EVBCT/2014-32 ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chi nhánh Công ty Cổ phần EVERPIA Việt Nam về việc đề nghị chứng nhận sản phẩm có chứng chỉ chất lượng để thông quan, Bộ Công Thương có ý kiếnsau:

Căn cứ kết quả phân tích mẫu sản phẩm về hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may tại chứng thư công bố kết quả giám định số:H214-14-31529 (01 chứng thư) ngày 30 tháng 10 năm 2014 (nhận mẫu ngày 24 tháng10 và trả kết quả ngày 30 tháng 10 năm 2014) của Viện Nghiên cứu và Thử nghiệm Fiti (Fiti Testing & Research Institute), Hàn Quốc (chứng chỉ ISO/IEC17025:2005 do Korea Laboratory Accreditation Scheme (KOLAS) cấp ngày 31 tháng12 năm 2010 và có giá trị đến 30 tháng 12 năm 2014), các mẫu sản phẩm trên đạt yêu cầu về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm cóthể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may được sản xuất, nhập khẩu,kinh doanh trên thị trường Việt Nam được quyđịnh tại Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từthuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may.

Bộ Công Thương thông báo để Chi nhánh Công ty Cổ phần EVERPIA Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục hải quan;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG




Phạm Thu Giang