CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1195/CP-VX
V/v thí điểm cấp Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động cho Công ty CP Thương mại Châu Hưng

Hà Nội, ngày 5 tháng 9 năm 2003

Kính gửi:

-Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
-Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 51b/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 22 tháng 8 năm 2003) và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên (văn bản số 512/CV-UB ngày 30 tháng 6 năm 2003) về việc thí điểm cấp Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động cho Công ty Cổ phần Thương mại Châu Hưng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý việc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thí điểm cấp Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động cho Công ty Cổ phần Thương mại Châu Hưng theo quy định hiện hành; đồng thời thường xuyên theo dõi, đánh giá, rút kinh nghiệm loại hình Công ty Cổ phần tham gia hoạt động xuất khẩu lao động, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm