BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 11957/BCT-XNK
V/v nhập khẩu hàng hóa để đóng gói với hàng xuất khẩu của doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời công văn số 6553/TCHQ-GSQLngày 04 tháng 11 năm 2010 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu để làm hàngkhuyến mại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Bộ Công thương có ý kiếnnhư sau:

Hoạt động nhập khẩu hàng hóa củadoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để làm hàng khuyến mãi, đóng gói cùng sảnphẩm do doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam để xuất khẩu chưa được quy định tạiThông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay làBộ Công thương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lýhàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiquy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 9 năm 2006Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật đầu tư.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuậnlợi cho xuất khẩu hàng hóa, Bộ Công thương đề nghị Tổng cục Hải quan thông báocho Cục Hải quan tỉnh Bình Dương hướng dẫn Công ty TNHH Thực phẩm và nước giảikhát RITA gửi hồ sơ về Bộ Công thương để xem xét cụ thể, gồm:

- Công văn đề nghị nhập khẩu hànghóa để hàng khuyến mãi, đóng gói cùng sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất tạiViệt Nam – bản chính;

- Giấy chứng nhận đầu tư – bản sao;

- Hợp đồng xuất khẩu sản phẩm - bảnsao.

Bộ Công thương xin thông báo để Tổngcục Hải quan được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Lưu: VT, XNK (khanhhg).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên