BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1196/BKHCN-ĐTG
V/v nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Côngty TNHH công nghiệp Hài Mỹ Phú Thọ

Phúc đáp Văn bản số 01CV-HM ngày 19 tháng 4 năm2013 của Công ty TNHH công nghiệp Hài Mỹ Phú Thọ về việc nhập khẩu máy móc,thiết bị đã qua sử dụng; Căn cứ hồ sơ nhập khẩu và tài liệu kỹ thuật gửi kèm,Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

1. Các loại máy móc, thiết bị:

- Máy thêu công nghiệp, model 916.

- Máy ổn áp, model SJW-15KVA.

đã qua sử dụng, được nhập khẩu từ Trung Quốc, theoHợp đồng mua bán số EHN213032901 ngày 29/3/2013 giữa Công ty TNHH công nghiệp HàiMỹ Phú Thọ và Công ty Teamway Pacific Limited, để sử dụng trong dây chuyền sảnxuất logo, trang trí thêu trên mũi giầy là các máy móc, thiết bị không thuộcdiện tạm ngừng nhập khẩu nêu tại khoản 1 Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày06/9/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tạm ngừng nhập khẩu máy móc,thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

2. Việc nhập khẩu thiết bị nêu trên phải tuân thủcác quy định hiện hành về điều hành hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Chínhphủ và các Bộ, ngành liên quan.

3. Công ty TNHH công nghiệp Hài Mỹ Phú Thọ phảichịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của các thông tin nêu trongVăn bản số 01CV-HM ngày 19 tháng 4 năm 2013 và hồ sơ, tài liệu kèm theo.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Quý Công tybiết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, Vụ ĐTG.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ
Đỗ Hoài Nam