BỘ NỘI VỤ
BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1196/BTĐKT-VII
Về khen thưởng thành tích kháng chiến, làm nhiệm vụ ở tuyến 1 biên giới, hải đảo xa và làm nhiệm vụ quốc tế

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc khen thưởngthành tích kháng chiến và làm nhiệm vụ ở tuyến 1 biên giới, ở hải đảo xa và làmnhiệm vụ quốc tế (Thông báo số 1530/VPCP-TCCV ngày 10 tháng 3 năm 2014của Văn phòng Chính phủ). Sau khi thống nhất vớiBộ Quốc phòng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn thực hiện việckhen thưởng thành tích kháng chiến và làm nhiệm vụ ở tuyến 1 biên giới, hải đảoxa và làm nhiệm vụ quốc tế như sau:

1. Khen thưởng cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòngcó thành tích trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp:

Bộ Quốc phòng thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủxét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng (hoặc truy tặng) Huân chương Chiếnthắng, Huy chương Chiến thắng cho cán bộ, chiến sỹ có thành tích trong cuộckháng chiến chống thực dân Pháp (Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩnkhen thưởng thực hiện theo Sắc lệnh số 054/SL ngày 02 tháng 02 năm 1958của Chủtịch Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa).

2. Khen thưởng cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòngcó thành tích trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ:

a) Bộ Quốc phòng thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủxét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng (hoặc truy tặng) Huân chươngKháng chiến, Huy chương Kháng chiến cho cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốcphòng đang công tác.

- Các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương thẩm định hồ sơ,trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng (hoặc truytặng) Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến cho cán bộ, chiến sỹ,công nhân viên quốc phòng chuyển ngành về công tác tại bộ, ban, ngành, đoàn thểtrung ương.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngthẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết địnhtặng thưởng (hoặc truy tặng) Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiếncho cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốcphòng đã phục viên, xuất ngũ, nghỉ chế độ tại địa phương (bao gồm các cá nhân đãtừ trần) và các liệt sĩ.

b) Điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng thực hiện theo Nghị quyếtsố 47-NQ/HĐNN ngày 29 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Nhà nước Nước Cộng hòa Xã hộiChủ nghĩa Việt Nam.

3. Khen thưởng cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòngcó thành tích làm nhiệm vụ ở tuyến 1 biên giới, hải đảo xa và làm nhiệm vụ quốctế:

Bộ Quốc phòng thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủxét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng hoặc truy tặng:

- Huân chương Chiến công cho cán bộ, chiến sỹ, công nhânviên quốc phòng có thành tích làm nhiệm vụ ở tuyến 1 biên giới, ở hải đảo xa (Đốitượng, điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng thực hiện theo Quyết định số 844/QĐ-BQPngày 09 tháng 6 năm 1984 của Bộ Quốc phòng).

- Huân chương Chiến công cho cán bộ, chiến sỹ, công nhânviên quốc phòng có thành tích làm nhiệm vụ tại Campuchia, Lào và trực tiếp chiếnđấu, phục vụ chiến đấu ở tuyến biên giới (Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn khenthưởng thực hiện theo Quyết định số 998/QĐ-BQP ngày 01 tháng 7 năm 1982 của BộQuốc phòng).

4. Các hình thức khen thưởng của Nước Cộng hòa Dân chủ nhândân Lào:

Bộ Quốc phòng tiếp tục đề nghị cơ quan chức năng của Nước Cộnghòa dân chủ nhân dân Lào xem xét, đề nghị Nhà nước quyết định tặng thưởng Huânchương Ít-xa-la (Huân chương Tự do); Huân chương Xa-lạ-lợt (Huân chương Chiếnthắng); Huy chương (chống Pháp, chống Mỹ) cho chuyên gia và cán bộ, chiến sĩ,quân tình nguyện Việt Nam có công trực tiếp giúp đỡ cách mạng Lào từ năm 1945 đếnnăm 1975 (thực hiện theo Hướng dẫn số 362/HD-KT ngày 16 tháng 10 năm 1990 của Tổngcục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam).

5. Hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng thực hiện theo quy định.

6. Bộ Quốc phòng hướng dẫn nội dung chi tiết các hình thứckhen thưởng nêu trên và phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương triển khaithực hiện. Thời hạn giải quyết các hình thức khen thưởng hoàn thành trong năm2015.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PCTN Nguyễn Thị Doan (để báo cáo);
- Bộ Quốc phòng;
- Lãnh đạo Ban; Các vụ, đơn vị thuộc Ban;
- Lưu: VT, Vụ II.

TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Trần Thị Hà