TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1196/TCT-ĐTNN
V/v: Giảm thuế GTGT năm 1999 của CTLD hóa chất LG Chemical

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 2530 CT/ĐTNN ngày 28/12/2005 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc giảm thuế GTGT năm 1999 của Công ty liên doanh hóa chất LG Chemical, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Mục II Phần H Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998, Mục IV Thông tư số 175/1998/TT-BTC ngày 24/12/1998 của Bộ Tài chính thì các cơ sở sản xuất kinh doanh bị lỗ do nguyên nhân số thuế GTGT phải nộp lớn hơn số thuế tính theo mức thuế doanh thu trước đây được xét giảm thuế GTGT trong thời gian 03 năm đầu thực hiện Luật thuế GTGT, số thuế GTGT được xét giảm tương ứng với số lỗ do nguyên nhân trên nhưng không được vượt quá số thuế GTGT phải nộp phát sinh trong năm xin xét giảm thuế.

Công ty LG Vina Chemical đã được Cục thuế tỉnh Đồng Nai ra quyết định số 01 CT/QĐ ngày 12/1/2004 về việc giảm thuế GTGT năm 1999 theo quy định.

Công văn số 3381/TC-TCĐN ngày 1/4/2004 của Bộ Tài chính chấp thuận Công ty LG Vina Chemical được rút ngắn thời gian phân bổ chi phí trước hoạt động của Công ty (3 năm thay vì 5 năm) theo đề nghị của Công ty là để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Do thực hiện việc phân bổ lại chi phí trước hoạt động dẫn đến việc thay đổi kết quả kinh doanh năm 1999 của Công ty có số lỗ lớn hơn số lỗ tại Biên bản kiểm tra quyết toán thuế của cơ quan thuế, số lỗ tăng thêm này không phải là số lỗ phát sinh do nguyên nhân số thuế GTGT phải nộp lớn hơn số thuế tính theo mức thuế doanh thu trước đây trong năm 1999.

Việc xem xét, giải quyết giảm thuế GTGT chỉ thực hiện trong trường hợp số lỗ phát sinh do nguyên nhân số thuế GTGT phải nộp lớn hơn số thuế tính theo mức thuế doanh thu trước đây, không xét giảm thuế GTGT đối với các nguyên nhân khác.

Vì vậy, việc Công ty đề nghị xét giảm thêm thuế GTGT căn cứ theo số lỗ sau khi phân bổ lại chi phí trước hoạt động không thuộc diện được xem xét giải quyết.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện. Đề nghị Cục thuế tỉnh Đồng Nai hướng dẫn, giải thích rõ cho doanh nghiệp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ TCĐN, CST, PC;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến