BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------

Số: 1196/TCT-KK

V/v: hoàn thuế GTGT đối với máy móc thiết bị nhập khẩu để tạo TSCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2012

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 1357/CT-KK-KTT ngày 26/12/2011 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc doanh nghiệp đang hoạt động có dự án đầu tư mới có được lập ngay hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định hay phải khai chung vào hồ sơ khai thuế GTGT hàng tháng; sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 92/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp;

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 41, Điều 50 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn tại Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT);

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, thì:

- Thuế GTGT đầu vào của thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp nếu đáp ứng được đủ điều kiện, thủ tục hồ sơ theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 và Điều 50 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính nêu trên thì được hoàn.

Doanh nghiệp phải thực hiện kê khai vào hồ sơ khai thuế GTGT tháng phát sinh chứng từ nộp thuế theo quy định; trường hợp doanh nghiệp chưa khai thuế trên tờ khai thuế GTGT tháng phát sinh do chưa hết hạn nộp hồ sơ khai thuế thì doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo quy định và được giải quyết hoàn thuế ngay theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính nếu đáp ứng điều kiện quy định trong Thông tư; sau đó khi lập và nộp hồ sơ khai thuế GTGT tháng phát sinh, số thuế này doanh nghiệp phải đưa vào chỉ tiêu đề nghị hoàn thuế [42] của Tờ khai thuế GTGT tháng phát sinh theo quy định và không được lập lại hồ sơ đề nghị hoàn thuế đối với số thuế đã đề nghị hoàn theo Thông tư số 92/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

- Trường hợp doanh nghiệp không thuộc trường hợp được hoàn thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2010/TT-BTC ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính nêu trên thì Doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế theo quy định và được xét hoàn thuế nếu thuộc các trường hợp quy định tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính nêu trên.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Cà Mau kiểm tra cụ thể trường hợp của doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện tại Thông tư số 92/2010/TT-BTC hay Thông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính để giải quyết hoàn thuế đúng chế độ quy định.

>> Xem thêm:  Sinh viên Đại học có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ? Bị cận có được hoãn nhập ngũ ?

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Vụ: PC, CST (BTC);
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Vụ: PC2b, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK2b

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

>> Xem thêm:  Anh trai là thượng úy thì có được hoãn nghĩa vụ quân sự không ? Sinh viên có phải nhập ngũ ?