BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1196/TM-ĐT
V/v bổ sung cửa khẩu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Ban Quản lý dự án cầu Bính

Trả lời đề nghị của Ban Quản lý dự án cầu Bính tại văn bản số 52/CV-BQL ngày 19/03/2003 về việc bổ sung cửa khẩu nhập khẩu vật tư, thiết bị để xây dựng cầu Bính (theo văn bản chấp thuận số 1014 TMĐT ngày 17/03/2003 Bộ Thương mại);

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ban Quản lý dự án cầu Bính bổ sung cửa khẩu cảng sân bay Nội Bài để nhập khẩu vật tư, thiết bị cho dự án xây dựng cầu Bính, số vật tư, thiết bị này đã được Bộ Thương mại chấp thuận tại văn bản số 1014/TM-ĐT ngày 17/03/2003.

2. Các nội dung khác áp dụng theo văn bản số 1014/TM-ĐT ngày 17/03/2003 Bộ Thương mại./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu