THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1196/TTg-KTN
V/v thực hiện mô hình Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Xét đề nghị của Ủy bannhân dân thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 5321/UBND-QLĐThngày 19 tháng 6 năm 2014, ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2729/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30 tháng 6 năm 2014 về việc thực hiện mô hình Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đất một cấp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy bannhândân thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện thí điểm về thẩm quyền cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lầnđầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nướcngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 17tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi Đồ án thí điểm chính quyềnđô thị tại thành phố Đà Nẵng được phê duyệt. Bộ Tài nguyên và Môi trường cótrách nhiệm tổng kết nội dung thí điểm về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nêutrên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổng kết Đề ánthí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấptrực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đối vớicác nội dung còn lại tại các địa bàn thí điểm; báo cáo Thủ tướng Chính phủtrong tháng 7 năm 2014./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính;
- UBND các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hà Nam, Đồng Nai;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TCCV, TH, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải