BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1196TCT/NV4
V/v lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 430/CT-NV ngày 17/3/2003 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về lệ phí trước bạ tài sản liên doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại tiết k3, điểm 3, mục i, Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ thì không phải nộp lệ phí trước bạ đối với: “Tài sản được chia hay góp do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền (trừ trường hợp đổi tên đồng thời chủ tài sản như: thay sáng lập viên cũ bằng sáng lập viên mới, v.v.. thì phải nộp lệ phí trước bạ).”

Do đó, trường hợp Công ty liên doanh Nhà máy lọc dầu “Vietross” chấm dứt hoạt động và chuyển giao cho phía Việt Nam mua lại phần vốn của phía Nga liên doanh mà bên tiếp nhận là Ban quản lý dự án Nhà máy Dầu Dung Quất, đối với các tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ trước đây đã đứng tên đăng ký quyền sở Công ty liên doanh Nhà máy lọc dầu Vietross nay chuyển sang tên Ban quản lý dự án Nhà máy dầu Dung Quất thì Ban quản lý không phải nộp lệ phí trước bạ phần trị giá tài sản theo tỷ lệ góp vốn của phía Việt Nam nhưng phải nộp lệ phí trước bạ phần trị giá theo tỷ lệ vốn góp của phía Nga chuyển nhượng cho phía Việt Nam./.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương