BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1197/TCHQ-GSQL
V/v TTHQ đối với hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu đưa vào, đưa ra CFS do Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu quản lý

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 14/CV-NEWHAN-2010 ngày 4/2/2010 của Chi nhánh Công ty LD TNHH Nippon Express Việt Nam về việc ghitại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Hàng xuất khẩu đưa vào CFS: trường hợp doanh nghiệp đăngký làm thủ tục xuất khẩu chuyển cửa khẩu tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩuđưa hàng vào CFS do Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu khác quản lý thì thực hiệnthủ tục chuyển cửa khẩu như hướng dẫn tại điểm 1.3, khoản I, mục 3, phần II,Quyết định số 1458/QĐ-TCHQ ngày 27/7/2009 của Tổng cục Hải quan.

2. Khi đưa hàng từ CFS do Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩuquản lý xếp lên phương tiện vận tải để xuất khẩu thì thực hiện việc giám sátnhư hướng dẫn tại điểm 2.2, khoản II, mục 3, phần II, Quyết định số1458/QĐ-TCHQ và điểm 2, phần I, Quyết định số 1458/QĐ-TCHQ dẫn trên.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các Cục hải quan nêu trênbiết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường