BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1197 TCT/NV5
V/v hướng dẫn thực hiện chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Konica Manufacturing Việt Nam

Trả lời văn thư đề ngày 20/01/2003 của Công ty TNHH Konica Manufacturing Việt Nam về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào và ghi nhận chi phí hợp lý, hợp lệ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT đối với hoạt động khuyến mại:

- Kể từ ngày 31/12/2000 trở về trước: Tại điểm 1, Mục II, Thông tư số 175/1998/TT-BTC ngày 24/12/1998 của Bộ Tài chính quy định: trường hợp doanh nghiệp dùng hàng do doanh nghiệp sản xuất ra hoặc hàng hoá mua của cơ sở khác để làm hàng khuyến mại, tiếp thị, quảng cáo, nếu doanh nghiệp không tính thuế GTGT đầu ra đối với số hàng hoá khuyến mại này thì chỉ được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào của một số hàng hoá này tương ứng với giá trị hàng hoá khuyến mại, quảng cáo tính trong khoản chi phí khác tương ứng với tỷ lệ (%) so với tổng chi phí hợp lý tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp quy định đối với doanh nghiệp; nếu doanh nghiệp tính thuế GTGT đầu ra thì được khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT đầu vào có liên quan đến hàng hoá khuyến mại.

- Kể từ 01/01/2003 trở đi: Theo quy định tại Điểm 5.5, Mục IV, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì: Đối với sản phẩm, hàng hoá xuất để tiêu dùng nội bộ, khuyến mại, quảng cáo, phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT, cơ sở sử dụng hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng, trên hoá đơn ghi rõ là hàng tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sản xuất kinh doanh hay khuyến mại, quảng cáo không thu tiền. Đối với hoá đơn GTGT gạch bỏ dòng thuế suất và tiền thuế GTGT chỉ ghi dòng giá thanh toán là giá thành hoặc giá vốn của hàng hoá. Trường hợp Công ty đã tính và kê khai thuế GTGT đầu ra cho hàng quảng cáo khuyến mại trong năm 2001 thì không điều chỉnh lại vì bên nhận hàng quảng cáo, khuyến mại đã đưa vào kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

2. Đối với việc khấu trừ thuế GTGt đối với các hoá đơn ghi thiếu chỉ tiêu:

Theo quy định tại Điểm 1, Mục II, Phần B, Quyết định số 1357 TCT/QĐ/AC ngày 19/11/1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình nghiệp vụ phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn thì: Hoá đơn giao cho khách hàng nhất thiết phải ghi đầy đủ mã số thuế của đơn vị bán hàng, đơn vị mua hàng. Thủ trưởng đơn vị có thể uỷ quyền cho người có trách nhiệm ký duyệt trên các hoá đơn của đơn vị khi lập và giao cho khách hàng (có thể là người bán). Việc uỷ quyền phải có quyết định của thủ trưởng đơn vị. Các loại hoá đơn được thủ trưởng đơn vị uỷ quyền người ký duyệt không được đóng dấu khống vào hoá đơn.

Căn cứ quy định trên, trường hợp các hoá đơn xin khấu trừ của Công ty thiếu chữ ký của thủ trưởng đơn vị bên bán nhưng vẫn có đầy đủ các chỉ tiêu khác như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, người bán, tên hàng hoá, đơn vị, số lượng, đơn giá thành tiền, chữ ký của người mua hàng, người được uỷ quyền ký duyệt hoá đơn, và thực tế có mua hàng hoá, dịch vụ đúng với hoá đơn (có hợp đồng mua bán, có phiếu nhập xuất kho hàng hoá, có chứng từ kế toán theo dõi mua bán, thanh toán tiền...) thì được chấp nhận kê khai thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

3. Xác định chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Giá trị hàng hoá doanh nghiệp dùng để làm hàng khuyến mại, tiếp thị, quảng cáo được hạch toán vào chi phí hợp lý theo mức khống chế khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điểm 3.b12, Mục I, Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến