BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 11971/BTC-TCT
V/v: Thuế TNCN đối với chủ doanh nghiệp tư nhân

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương.

Thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được một số ý kiến của các Cục thuế đề nghị hướng dẫn cụ thể về việc chủ doanh nghiệp tư nhân có phải nộp thuế thu nhậpcá nhân đối với thu nhập còn lại sau khi doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hay không. Vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 thì: Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủvà tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Theo quy định tại điểm 1.1, phần A và tiết d, điểm 2.5, mụcIV, phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hànhNghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: doanh nghiệp tư nhân thuộc đối tượngnộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ quy định nêu trên, chủ doanh nghiệp tư nhân không phảinộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập còn lại sau khi doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp tư nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân đốivới các khoản thu nhập khác không liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp tư nhân như: thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ thừa kế, quà tặng...

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục thuế biết và hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban PC;
- Vụ PC, CST;
- Lưu VT, TCT (VT, TNCN).Lan

TUQ. BỘ TRƯỞNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Đặng Hạnh Thu