BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11974/TCHQ-GSQL
V/v khắc mẫu dấu theo Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để thống nhất thực hiện xác nhận tờ khai hải quan đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu thực hiện theo quy định tại điểm d2, d3 Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 5259/TCHQ-GSQL ngày 09/6/2015, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

Theo kế hoạch, trong tháng 01/2017, Tổng cục Hải quan sẽ triển khai thực hiện chia sẻ cơ sở dữ liệu qua Cổng thông tin hải quan giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Công an. Do đó, trước mắt, trong thời gian hoàn thiện hệ thống, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu sau khi hoàn thành thủ tục thông quan xe ô tô, xe gắn máy theo quy định, thực hiện xác nhận, đóng dấu “Thông quan” lên tờ khai nhập khẩu, tạm nhập khẩu (thay vì đóng dấu “Đã hoàn thành thủ tục hải quan”).

Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị thực hiện nội dung trên./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CSGT (BCA) (đ/c: 112 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, HN; để phối hợp);
- Cục HQTP Hồ Chí Minh (thay trả lời CV số 3166/HQHCM-GSQL ngày 16/11/2016, 3452/HQHCM-GSQL ngày 09/12/2016);
- Cục HQTP Hải Phòng (thay trả lời CV số 10672/HQHP-GSQL ngày 22/11/2016);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh