BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1198 TCT/NV5
V/v thuế đối với phần mềm và dịch vụ phần mềm

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Ernst & Young

Trả lời công văn số 1902/EY ngày 19/2/2003 của Công ty về việc thuế GTGT đối với phần mềm và dịch vụ phần mềm, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Điểm 23, Mục II, Phần A, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000, Mục III phần B Thông tư số 31/2001/TT-BTC ngày 21/5/2001r của Bộ Tài chính quy định: sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm (bao gồm các dịch vụ tư vấn phần mềm, cung cấp hệ thống...., dịch vụ huấn luyện, đào tạo về chuyên môn liên quan đến công nghệ phần mềm) theo quy định tại Quyết định số 128/2000/QĐ-TTg ngày 20/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghệ phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ theo các quy định trên, trường hợp công ty ở nước ngoài cung cấp phần mềm dịch vụ theo quy định tại Quyết định số 128/2000/QĐ-TTg nêu trên cho công ty ở Việt Nam thì phần mềm và dịch vụ phần mềm này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Công ty ở Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế TNDN khi thanh toán tiền cho công ty ở nước ngoài theo quy định tại phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty TNHH Ernst & Young được biết.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến