CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1199/CP-QHQT
V/v phê duyệt Thoả thuận Quỹ Nghiên cứu và Chuyên gia (ODA Đức

Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2003

Kính gửi:

-Bộ Kế hoạch và Đầu tư ,
-Bộ Tài chính,
-Bộ Ngoại giao;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5156 BKH/KTĐN ngày 25/8/2003) về việc phê duyệt Bản thoả thuận bổ sung Quỹ Nghiên cứu và chuyên gia Đức, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt hai bản Thoả thuận bổ sung 1,5 triệu DM và 511.000 Euro cho “Quỹ Nghiên cứu và Chuyên gia) (SFF) do Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức tài trợ, bao gồm cả những bổ sung về phương thức sử dụng Quỹ (nêu tại Công hàm số 318/2003 ngày 7/8/2003 của Đại sứ quán CHLB Đức tại Hà Nội gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao đổi công hàm với phía Đức về hai bản Thoả thuận bổ sung này./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm