TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1199/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế NK nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

- Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty cổ phần Tân Bình
66 Nguyễn Bá Tuyển - P12 - Q. Tân Bình

Trả lời công văn số 18/TB ngày 6/3/2006 của Công ty cổ phần Tân Bình về việc giải tỏa cưỡng chế và giải quyết việc thanh khoản đối với các lô hàng nợ thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu do vướng mắc chứng từ thanh toán. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề giải quyết chứng từ thanh toán đối với các lô hàng do Công ty đã thực xuất khẩu, ngày 15/3/2006, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1034/TCHQ-KTTT trả lời Công ty và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Để tạo điều kiện cho Công ty hoạt động xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cho phép Công ty được làm thủ tục xuất nhập khẩu đến ngày 30/6/2006 với điều kiện Công ty không nợ thuế quá hạn các lô hàng khác và đáp ứng đủ các điều kiện tại điểm 2 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Trong thời gian giải tỏa cưỡng chế, đề nghị Công ty làm việc với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để xử lý dứt điểm số tiền thuế nhập khẩu còn tồn đọng theo nội dung công văn số 1034 nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Tân Bình và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT (2), KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An