Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1199 TCT/NV7
NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ VIỆC MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Cục thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số484 CV/CT ngày 26/2/2002 của cục thuế thành phố Đà Nẵng về miễn, giảm tiền sửdụng đất, tổng cục thuế có ý như sau:

Theo quy định tại Điều 116, 117 Bộ luật dân sự nước Cộng hoàxã hội chủ nghĩa Việt nam thì: "Chủ hộ là đại diện của hộ gia đình trongcác giao dich dân sự vì lợi ích chung của hộ. Cha, mẹ hoặc một thành viên khácđã thành niên có thể là chủ hộ". Theo quy định trên đây, trường hợp hộ giađình phải nộp tiền sử dụng đất khi thực hiện hợp pháp quyền sở hữu nhà ở, quyềnsử dụng đất ở mà trong hộ gia đình có người thuộc diện được xét giảm tiền sửdụng đất theo quy định tại phần C, Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì hộ đó thuộc diện được xét giảm tiềnsử dụng đất, mặc dù người đứng tên chủ hộ đứng tên kê khai hợp pháp hoá quyềnsử dụng đất không phải là đối tượng được giảm tiền sử dụng đất.

Bà Tạ Thị Kệ có chồng là ông Mai Văn Sính (là người đượctặng thưởng Huân chương kháng Chiến hạng I, thuộc đối tượng được xét giảm tiềnsử dụng đất theo quy định tại điểm 3 mục C Thông tư số 115/2000/TT-BTC ), ÔngSính không có diện tích đất ở khác và có chung hộ khẩu với vợ là Kệ. Bà Kệ đứngtên sổ nghiệp chủ (chủ hộ) căn nhà ở tại số 69 - đường Điện Biên Phủ - Tổ 8 -phường An Khê - Quận Thanh Khê - thành phố Đà Nẵng, nguồn gốc căn nhà là do giađình bà Kệ được công ty Quốc doanh ôtô vận tải khách Quảng Nam - Đà Nẵng bánhoá giá; nay bà Kệ thực hiện hợp pháp quyển sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ởcăn nhà trên phải nộp tiền sử dụng đất thì bà Kệ là đối tượng được xét giảmtiền sử dụng đất.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế thành phố Đà Nẵng biếtvà thực hiện.