VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1199/VPCP-NN V/v giao chuẩn bị “Hội nghị của Chính phủ sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu”

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Giao thông vận tải.

Để chuẩn bị Hội nghị của Chính phủ sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu(dự kiến tổ chức trong khoảng từ ngày 10 đến 15 tháng 3 năm 2021), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm chủ trì chuẩn bị và tổ chức Hội nghị:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng và các cơ quan có liên quan xây dựng báo cáo chung sơ kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết (Báo cáo cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết; nêu rõ các kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm; đề xuất giải pháp, sáng kiến để đẩy nhanh việc thực hiện Nghị quyết,...).

- Chủ trì, phối hp với các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất địa điểm, hình thức tổ chức Hội nghị, thành phần tham dự, nội dung, kịch bản điều hành.

- Chủ trì, phối hp với Đài Truyền hình Việt Nam, Cng Thông tin điện tử Chính phủ và các cơ quan truyền thông ở trung ương, địa phương (nơi tổ chức Hội nghị) làm tốt công tác truyền thông trước, trong và sau Hội nghị.

- Đôn đốc các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng và các cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung, gửi báo cáo, tổ chức Hội nghị.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị báo cáo về các nội dung theo nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết và các văn bản có liên quan, trong đó tập trung báo cáo rõ về công tác huy động nguồn lực (từ ngân sách và ngoài ngân sách) cho đầu tư phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long, tình hình xây dựng quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo pháp luật về quy hoạch, cơ chế điều phối vùng,...

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị báo cáo về các nội dung theo nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết và các văn bản có liên quan, trong đó tập trung báo cáo rõ việc chuyển đổi sản xuất, phát triển nông nghiệp bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, đầu tư các dự án hạ tầng thủy lợi, phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, bờ biển,...

4. Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị báo cáo về các nội dung theo nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết và các văn bản có liên quan, trong đó tập trung báo cáo rõ việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long và thực hiện quy hoạch mạng lưới giao thông đồng bộ, kết nối vùng đồng bằng sông Cửu Long với các trung tâm phát triển kinh tế.

>> Xem thêm:  Nghị quyết là gì ? Cách thức soạn thảo nghị quyết

5. Bộ Xây dựng chuẩn bị báo cáo về các nội dung theo nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết và các văn bản có liên quan, trong đó tập trung vào việc rà soát và thực hiện quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, nông thôn, sắp xếp, bố trí lại dân cư, cung cấp nước sạch cho người dân.

6. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa phương (cơ quan) tổ chức Hội nghị bố trí kinh phí tổ chức Hội nghị theo quy định.

7. Các bộ, ngành khác có liên quan và địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long căn cứ nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết và các văn bản có liên quan chủ động phối hp với Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung báo cáo chung sơ kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết.

Các Báo cáo nêu trên của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng và các bộ, ngành, địa phương khác gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 01 tháng 3 năm 2021 để tổng hp vào báo cáo chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05 tháng 3 năm 2021.

8. Địa phương (cơ quan) được giao tổ chức Hội nghị chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị gửi Bộ Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và bố trí kinh phí tổ chức Hội nghị theo quy định hiện hành; phối hợp với cơ quan liên quan bảo đảm công tác an ninh, an toàn và phòng dịch COVID-19 theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo đ các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;- TTgCP, các Phó Thủ tướng;- Các Bộ: NV, CT, Y tế, GDĐT, KHCN, TTTT, CA, QP, LĐTBXH; UBDT;- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam;
-
UBND các tỉnh, thành phố: Tp HCM, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long;- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: CN, NC, KGVX, KTTH, TH, TKBT; TGĐ Cổng TTĐT;- Lưu: VT, NN (2)Thanh

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng