BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 12/BTNMT-ĐĐ
V/v đăng ký giao dịch quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tại kỳ họp thứ hai (tháng 11 năm 2007), Quốchội khoá XII đã thông qua Nghị quyết số 07/2007/QH12 về kế hoạch phát triển kinhtế xã hội năm 2008, trong đó đã quyết định nhiều biện pháp để đẩy nhanh tiến độcấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xác định thời hạn hoàn thành cơ bản việccấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phạm vi cả nước đến hết năm 2010.

Thực hiện Nghị quyết số 07/2007/QH12 của Quốchội và Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy địnhbổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiệnquyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nướcthu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai (gọi là Nghị định số84/2007/NĐ-CP) Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Khoản2 Điều 66 của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP đối với việc đăng ký các giao dịchquyền sử dụng đất kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 như sau:

1. Đối với trường hợp người sử dụng đấtchưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng trước ngày 01 tháng 11năm 2007 đã nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận theo đúng quy định của pháp luậtvề đất đai mà người đó có nhu cầu thực hiện các giao dịch quyền sử dụng đất thìgiải quyết như sau:

1.1.Theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT /TP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyênvà Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiệnquyền của người sử dụng đất (gọi là Thông tư liên tịch số04/2006/TTLT /BTP-BTNMT), trước khi thực hiện việc công chứng, chứng thực hợp đồnggiao dịch, Phòng Công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải liênhệ với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (nơi đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký xincấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để được cung cấp thông tin địa chính;

1.2. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cótrách nhiệm cung cấp thông tin địa chính theo Mẫu số 03/PYCCC bàn hành theoThông tư liên tịch số 04/2006/TTLT /BTP-BTNMT và cung cấp thêm các thông tinsau:

a) Người sử dụng đất có hay không có mộttrong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai;

b) Trường hợp người sử dụng đất không có mộttrong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai thì phải cung cấp thêm thông tin là ngườisử dụng đất có đủ điều kiện hay không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai;

1.3. Phòng Công chứng hoặc Uỷ ban nhân dânxã, phường, thị trấn thực hiện công chứng hoặc chứng thực hợp đồng giao dịch đốivới trường hợp sau:

a) Người sử dụng đất có một trong các loạigiấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều50 của Luật Đất đai;

b) Người sử dụng đất không có một trong cácloại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, 2 và 5Điều 50 của Luật Đất đai nhưng có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất;

1.4. Việc cung cấp thông tin địa chính, việccông chứng hoặc chứng thực hợp đồng giao dịch và việc đăng ký giao dịch quyền sửdụng đất thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai(gọi là Nghị định số 181/2004/NĐ-CP) Nghị định số 84/2007/NĐ-CP và Thông tưliên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT.

2. Trường hợp người sử dụng đất chưa được cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng có một trong các loại giấy tờ về quyềnsử dụng đất quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đấtđai thì được thực hiện các giao dịch quyền sử dụng đất chậm nhất đến hếtngày 31 tháng 12 năm 2010 (theo thời hạn hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất trên phạm vi cả nước được quy định trong Nghị quyết số07/2007/QH12 của Quốc hội).

Việc công chứng hoặc chứng thực hợp đồnggiao dịch, việc đăng ký giao dịch được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy địnhtại Nghị định số 181/2004/NĐ-CP Nghị định số 84/2007/NĐ-CP và Thông tư liên tịchsố 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và các cơquan có liên quan tổ chức thực hiện thống nhất khoản 2 Điều 66Nghị định số 84/2007/NĐ-CP theo hướng dẫn nêu trên; đồng thời chỉ đạo việclập và thực hiện kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của địa phươngđể sớm hoàn thành trước thời hạn nêu trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắcđề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để được giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên;
- Các Sở TNMT, Sở Tư pháp;
- Vụ ĐKTKĐĐ, PC, TTr Bộ;
- Lưu VT, ĐĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGTrần Thế Ngọc