BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn cấp CCHN

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2012

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 346/SXD - GĐCL ngày 13/01/2012của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạtđộng xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Giám sát thi công xây dựng bao gồm cả công tác giám sát thicông nền, nền móng công trình; do đó, Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của Sởvề việc cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng cho các cá nhânnêu tại văn bản 346/SXD - GĐCL ngày 13/01/2012.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng thànhphố Hà Nội nghiên cứu thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, HĐXD (NTH-4)

TL. BỘ TRƯỞNGKT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝHOẠT ĐỘNG XÂY DỰNGPHÓ VỤ TRƯỞNGHoàng Thọ Vinh