BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/BXD-KTQH
V/v ý kiến về khoảng lùi xây dựng công trình tại Đại lộ Hoà Bình, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2012

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

Phúc đáp Công văn số 200/SXD-KTQH ngày 07/3/2012 của Sở Xâydựng thành phố Cần Thơ về việc xin ý kiến về khoảng lùi xây dựng công trình tạiĐại lộ Hoà Bình, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

1. Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – QCXDVN 01: 2008/BXD về quyhoạch xây dựng là những quy định bắt buộc phải tuân thủ trong quá trình lập,thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng; là cơ sở pháp lý để quảnlý việc ban hành, áp dụng các tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng và các quy định vềquản lý xây dựng tại địa phương; Điều 30, Luật Quy hoạch đô thị quy định nộidung đồ án quy hoạch chi tiết bao gồm việc xác định chỉ tiêu sử dụng đất và yêucầu về kiến trúc công trình đối với từng lô đất.

2. Đối với trường hợp công trình Trụ sở Ngân hàng Thương mạiCổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tại Đại lộ Hoà Bình, thành phố Cần Thơ, việc xácđịnh khoảng lùi xây dựng công trình cần căn cứ theo quy hoạch chi tiết cải tạochỉnh trang phường An Cư, quận Ninh Kiều đã được phê duyệt.

3. Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định việc xâydựng công trình Trụ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội trên cơ sởtham vấn ý kiến của Hội đồng kiến trúc quy hoạch thành phố, đảm bảo hài hoà vớikhông gian, kiến trúc cảnh quan của tuyến đường và khu vực.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Sở Xây dựng thành phốCần Thơ triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Cần Thơ;
- TT. Nguyễn Đình Toàn (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN, KTQH (Tú.7).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIẾN TRÚC, QHXD
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thu Hằng