BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh dự toán khảo sát xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2012

Kínhgửi: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bưu điện

Trả lời công văn số 592/KD ngày20/12/2011 của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Bưu điện về điều chỉnhdự toán khảo sát xây dựng công trình do nhà nước thay đổi chế độ tiền lương, BộXây dựng có ý kiến như sau:

1. Dự toán khảo sát công trìnhđược lập trên cơ sở đơn giá khảo sát ban hành kèm theo Quyết định số 30/2001/QĐ-UBngày 30/5/2001 của UBND TP Hà Nội và đã được điều chỉnh theo Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04/3/2005 của Bộ Xây dựng (Chi phí nhân công trong dự toánđã được tính theo thang lương thuộc nhóm II bảng lương A.1.8 ban hành kèm theoNghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của chính phủ với mức lương tốithiểu 290.000 đồng/tháng). Vì vậy, việc điều chỉnh dự toán khảo sát theo Thôngtư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng được áp dụng theo mục IIcủa Thông tư này, cụ thể như sau:

Chi phí nhân công trong dự toánkhảo sát sau điều chỉnh = Chi phí nhân công trong dự toán khảo sát nhân (x) với hệ số điều chỉnh chi phí nhân công (KĐC NCKS )

Hệ số điều chỉnh chi phí nhâncông (KĐC NCKS) = Mức lương tối thiểu vùng theo quy định mới chia cho mức lương tốithiểu đã tính trong dự toán khảo sát (450.000 đồng/290.000 đồng).

2. Việc điều chỉnh chi phí nhâncông trong dự toán khảo sát công trình theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày25/01/2008 và Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng được ápdụng tương tự như hướng dẫn tại mục 1 nêu trên.

Trên đây là ý kiến trả lời củaBộ Xây dựng, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Bưu điện căn cứ hướngdẫn trên để thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNGPhạm Văn Khánh