BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 12/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Pháttriển và Xây dựng (THIKEKO)

Trả lời văn bản số 661/THIKEKO-KHKT ngày 30/12/2008 của Côngty cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển và Xây dựng (THIKEKO) đề nghị hướng dẫn ápdụng các hệ số tính chi phí lập Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp, Cụm côngnghiệp theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết khu côngnghiệp được tính toán theo quy định tại Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức chi phí quy hoạch xâydựng. Khi lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Dốc Hầm – CàNá, xã Phước Diêm, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận thì định mức chi phí quyhoạch chi tiét được áp dụng Bảng 4 - Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch chitiết xây dựng đô thị của Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD với các hệ số k = 0,7 (làhệ số điều chỉnh chi phí quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000), k = 0,55 (là hệ sốđiều chỉnh chi phí quy hoạch chi tiết khu công nghiệp), k = 1,25 (là hệ số điềuchỉnh chi phí quy hoạch theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/1/2008 của BộXây dựng; mà không phải áp dụng các hệ số đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môitrường của đồ án quy hoạch và chi phí thiết kế đô thị.

Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển và Xây dựng(THIKEKO) căn cứ ý kiến trên, tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD(Th6).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu