BỘ XÂY DỰNG

--------------

Số.:12 /BXD-PTĐT

V/v: trả lời công văn số 1954/UBND-NĐ ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Cà Mau

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1954/UBND-NĐ ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Cà Mau xin ý kiến về việc giải quyết vấn đề liên quan đến dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Đông Bắc quảng trường văn hóa trung tâm phường 1, phường 9, thành phố Cà Mau. Căn cứ nội dung công văn nêu trên, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Theo các quy định tại Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế dự ánkhu đô thị mới (Nghị định số 02/2006/NĐ-CP)

- Tại Điểm e khoản 1 Điều 12 Nghị định số 02/2006/NĐ-CP quy địnhChủ đầu tư dự án khu đô thị mới có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc cho thuê lại đất phù hợp với dự án đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 02/2006/NĐ-CP quy định về điều kiện, trình tự chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất đối với chủ đầu tư dự án khu đô thị mới.

- Tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 02/2006/NĐ-CP quy định về hình thức, trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trong các quy định trên chỉ cho phép chủ đầu tư dự án khu đô thị mới được chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án cấp 2 tại khu đô thị mới. Không cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà ở.

2/ Theo các quy định pháp luật về đất đai: Tại khoản 8 Điều 2 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần quy định Đối với các thành phố, thị xã, các khu đô thị mới của các thành phố, thị xã, hoặc các khu đô thị mới được quy hoạch phát triển thành thành phố, thị xã, không cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân dưới hình thức bán nền mà chưa xây dựng nhà ở.

Do vậy, dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Đông Bắc quảng trường văn hóa trung tâm phường 1, phường 9, thành phố Cà Mau không được phân lô chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở.

>> Xem thêm:  Được đền bù đất nông nghiệp từ năm 2005 đến 2013 có được đền bù thêm không ?

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị UBND tỉnh Cà Mau nghiên cứu thực hiện ./.

Nơi nhận

- Như trên;

- Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau;

- Thứ trưởng Cao Lại Quang (để b/c)

- Lưu: VP, PTĐT, Pháp Chế.

TL.BỘ TRƯỞNG

KT. CỤC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đã ký

Đỗ Viết Chiến

>> Xem thêm:  Đền bù đất vườn trồng cây lâu năm liền kề đất nhà ở như thế nào ? Có nên mua đất đền bù không ?