BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 12/BXD-QLN
V/v: trả lời CV số 392/SXD ngày 13/12/2007 của Sở XD tỉnh Kon Tum

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum

Ngày 13/12/2007, Sở Xây dựng tỉnhKon Tum có công văn số 392/SXD đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến giải quyết đối vớimột số trường hợp nhà đất liên quan đến chính sách quản lý nhà đất và chínhsách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991 và pháp luật về quản lý tàisản thuộc sở hữu nhà nước. Sau khi nghiên cứu nội dung công văn, Bộ Xây dựng trảlời như sau:

1. Theo nội dung công văn của SởXây dựng tỉnh Kon Tum thì có 12 căn nhà cần xin ý kiến để giải quyết, trong đócó căn nhà số 153 (số cũ là 209+211) đường Trần Phú, phường Quang Trung, thị xãKon Tum thuộc diện nhà đất mà nhà nước đã có văn bản quản lý và hiện nay đã bốtrí sử dụng, do đó đối với trường hợp nhà đất này thì cần hoàn thành thủ tụcpháp lý xác lập sở hữu toàn dân theo Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003của Quốc hội và thực hiện quản lý nhà ở đó theo quy định pháp luật về quản lýtài sản thuộc sở hữu nhà nước.

2. Đối với 11 trường hợp nhà đấtcòn lại nêu tại công văn là những nhà đất mà Nhà nước đã có văn bản quản lýtheo quy định của các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hộichủ nghĩa trước ngày 01/7/1991 nhưng đến nay Nhà nước chưa thực hiện quản lý,chưa bố trí sử dụng nhà đất đó thì theo Điều 5 Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Điều 5 Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 về “hướng dẫnthực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội và Nghị quyếtsố 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy địnhviệc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thựchiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trướcngày 01/7/1991” của Chính phủ để giải quyết.

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Kon Tumcăn cứ vào từng trường hợp cụ thể và đối chiếu với các quy định của pháp luật đểbáo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT Bộ, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
Nguyễn Mạnh Hà